verzen over vestigen

bible

155 verzen over vestigen uit 35 boeken

David merkte op dat de Heer hem tot koning over Israël had gesteld; want Zijn Koninkrijk werd verheven in de hoogte, omwille van zijn volk Israël.

1 Kronieken 16: 30

Beef voor hem, de hele aarde. De wereld is ook gevestigd dat het niet kan worden verplaatst.

1 Kronieken 17:11

het zal geschieden, als uw dagen vervuld zullen zijn, dat gij zult heengaan, om bij uw vaderen te zijn, dat ik uw zaad na u zal oprichten, dat uit uw zonen zal zijn; en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.

1 Kronieken 17: 12

hij zal mij een huis bouwen, en Ik zal zijn troon voor altijd vestigen.

1 Kronieken 17: 14

maar Ik zal hem vestigen in mijn huis en in mijn Koninkrijk voor altijd. Zijn troon zal voor eeuwig bevestigd worden.”‘”

1 berichten: 17:23

nu, HEERE, het woord, dat gij gesproken hebt over uw knecht, en over zijn huis, worde bevestigd tot in eeuwigheid, en doe, gelijk gij gesproken hebt.

1 Kronieken 17: 24

laat uw naam bevestigd en verheerlijkt worden tot in eeuwigheid, zeggende: ‘De Heer der legers is de God van Israël, zelfs een God voor Israël. Het huis van David, Uw knecht, is voor uw aangezicht bevestigd.’

1 Kronieken 18:3

David sloeg Hadadezer koning van Zoba naar Hamath, toen hij zijn heerschappij vestigde aan de rivier de Eufraat.

1 Kronieken 22:10

hij zal mijn naam een huis bouwen; en hij zal mijn zoon zijn, en Ik zal zijn vader zijn; en Ik zal den troon zijns koninkrijks over Israel bevestigen tot in eeuwigheid.’

1 Kronieken 28: 7

Ik zal zijn koninkrijk tot in eeuwigheid vestigen, als hij blijft doen mijn geboden en mijn verordeningen, zoals op deze dag.”

1 Koningen 2:4

opdat de HEERE Zijn Woord bevestige, dat hij over mij gesproken heeft, zeggende: Indien uw kinderen hun weg bewaren, om voor mijn aangezicht in waarheid te wandelen, met hun ganse hart en met hun ganse ziel, zo zal u niet ontbreken, zeide hij: een man op den troon van Israel.’

1 Koningen 2:12

Salomo zat op de troon van zijn vader David; en zijn koninkrijk was stevig gevestigd.

1 Koningen 2:24

nu dan, zo waarachtig als de HEERE leeft, die mij bevestigd heeft, en mij gezet heeft op den troon van mijn vader David, en die mij een huis gemaakt heeft, gelijk Hij beloofd heeft, zo zal Adonia zekerlijk heden gedood worden.”

1 Koningen 2: 45

maar koning Salomo zal gezegend worden, en de troon van David zal bevestigd worden voor de Heer tot in eeuwigheid.”

1 Koningen 2: 46

de koning beval Benaja, de zoon van Jojada; en hij ging uit, en viel op hem, zodat hij stierf. Het koninkrijk werd opgericht in de hand van Salomo.

1 Koningen 6:12

” aangaande dit huis, dat gij bouwt, indien gij wandelt in mijn inzettingen, en mijn rechten doet, en onderhoudt al mijn geboden, om daarin te wandelen; zo zal ik mijn woord met u bevestigen, hetwelk Ik tot uw vader David gesproken heb.

1 Koningen 8: 20

de Heer heeft zijn woord bevestigd dat hij sprak; want ik ben opgestaan in de plaats van mijn vader David, en ik zit op de troon van Israël, zoals de Heer beloofde, en heb het huis gebouwd voor de naam van de Heer, de God van Israël.

1 Koningen 9:5

dan zal ik de troon van uw Koninkrijk over Israël vestigen tot in eeuwigheid, zoals ik beloofd heb aan uw vader David, zeggende: een man op de troon van Israël zal u niet teleurstellen.’

1 Koningen 12: 15

de koning luisterde niet naar het volk; want het was een zaak van de Heer, dat hij zijn woord bevestigde, dat de Heer gesproken had door Ahia, de Siloniet, tot Jerobeam, den zoon van Nebat.

1 Koningen 15:4

niettemin gaf de Here, zijn God, hem om Davids wil een lamp in Jeruzalem, om zijn zoon na hem op te richten en Jeruzalem te vestigen;

1 Petrus 5:10

maar moge de God van alle genade, die u door Christus Jezus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, na een tijdje geleden te hebben, u volmaken, bevestigen, versterken en vestigen.

1 Samuël 1: 23

Elkanah haar man zei tegen haar: “doe wat goed lijkt voor jou. Wacht, totdat gij hem gespeend hebt; alleenlijk zal de HEERE Zijn Woord bevestigen.”En de vrouw wachtte en verzorgde haar zoon, totdat zij hem speende.

1 Samuël 3: 20

heel Israël, van Dan tot Ber-seba, wist dat Samuël een profeet van de Heer was.

1 Samuël 13: 13

Samuël zei tegen Saul: “gij hebt dwaas gehandeld. Gij hebt het gebod des HEEREN, uws Gods, niet gehouden, dat hij u geboden heeft; want nu zou de HEERE uw Koninkrijk over Israel bevestigd hebben tot in eeuwigheid.

1 Samuël 20: 31

zolang de zoon van Isai op de aarde woont, zult gij niet worden gevestigd, noch uw Koninkrijk. Zendt hem dus en brengt hem tot mij; Hij zal zekerlijk sterven.”

1 Samuël 24: 20

nu, zie, ik weet dat gij zeker Koning zult zijn, en dat het koninkrijk van Israël in uw hand zal worden gevestigd.

1 Tessalonicenzen 3: 2

en stuurde Timoteüs, onze broeder en Gods dienaar in het goede nieuws van Christus, om u te bevestigen en u te troosten met betrekking tot uw geloof;

1 Tessalonicenzen 3:13

opdat hij uw hart onberispelijk in heiligheid kan vestigen voor onze God en vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.

2 Kronieken 1:9

nu, Heere HEERE, Laat uw belofte aan mijn vader David bevestigd worden; want gij hebt mij koning gemaakt over een volk, gelijk het stof der aarde, in menigte.

2 Kronieken 7: 18

dan zal ik de troon van uw koninkrijk te vestigen, zoals ik een verbond met David uw vader, gezegde, ‘Er zal niet ontbreken u een man om heerser in Israël.’

2 Kronieken 9: 8

Gezegend zij de Heer, uw God, die een welbehagen in u had, om u op zijn troon te zetten, om koning te zijn voor de Heer, uw God: omdat uw God Israël liefhad, om hen in eeuwigheid te bevestigen, daarom heeft hij u koning over hen gemaakt, om recht en gerechtigheid te doen.”

2 Kronieken 10: 15

dus de koning luisterde niet naar het volk; want het was door God gebracht, zodat de Heer Zijn woord kon bevestigen, dat hij door Ahia, de Siloniet, sprak tot Jerobeam, de zoon van Nebat.

2 Kronieken 12: 1

het gebeurde, toen het koninkrijk van Rehabeam werd opgericht en hij sterk was, dat hij de wet van de Heer verliet, en gans Israël met hem.

2 Kronieken 17:5

daarom vestigde de Heer het koninkrijk in zijn hand; en gans Juda bracht Josafat schatting; en hij had rijkdom en eer in overvloed.

2 Kronieken 20: 20

zij stonden vroeg op in de morgen, en gingen uit in de woestijn van Tekoa: en terwijl zij uitgingen, stond Josafat en zei: “Luister naar mij, Juda, en gij inwoners van Jeruzalem! Geloof in de Heer, uw God, zo zult gij bevestigd worden! Geloof zijn profeten, dus je zult voorspoedig zijn.”

2 Kronieken 25:3

het gebeurde nu, toen het koninkrijk aan hem werd gevestigd, dat hij zijn dienaren doodde die de koning zijn vader hadden gedood.

2 Kronieken 30: 5

daarom stelden zij een decreet op om in heel Israël, van Ber-seba tot Dan, te verkondigen dat zij zouden komen om het Pascha te houden aan de Heer, de God van Israël, te Jeruzalem: want zij hadden het niet in grote aantallen gehouden zoals het geschreven staat.

2 Korintiërs 1: 21

nu is hij die ons met U stelt in Christus, en ons gezalfd heeft, God;

2 Korintiërs 13:1

dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. “Door de mond van twee of drie getuigen zal elk woord bevestigd worden.”

2 Koningen 14: 5

zodra het koninkrijk in zijn hand was gevestigd, doodde hij zijn dienaren die de koning, zijn vader, hadden gedood.:

Christian Reading

The Complete Sayings of Jesus-This is The King James version of Christ ‘ s own words. Deze collectie organiseert en presenteert elk woord gesproken door Jezus op één plaats en biedt een index om te helpen bij het vinden van specifieke ocassies, plaatsen en gebeurtenissen. De volledige gezegden zijn een must voor bijbelstudie. World English Bible – De World English Bible werd geproduceerd om sprekers van het moderne Engels te voorzien van een versie van de Bijbel die gemakkelijk te begrijpen is. De Bijbel is in het publieke domein en wereldwijd beschikbaar. Het is een nauwkeurige moderne vertaling van de inhoud van de originele King James Bijbel, inclusief de apocriefe boeken. World English Bible. Bijbelverzen over liefde-laten we elkaar liefhebben, want liefde komt van God en iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. Wie de mens niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. God toonde zijn liefde voor ons, want Hij zond zijn enige zoon in de wereld, opdat wij door hem leven zouden hebben. Verzen over liefde

apocriefe boeken – deze apocriefe boeken waren opgenomen in de oorspronkelijke King James versie van de Bijbel en vele anderen. Deze collectie van oude boeken werd bewaard in een aparte sectie tussen het oude en Nieuwe Testament of als appendix. Deze vertaling komt uit de wereld Engelse Bijbel. Apocrypha. Liefde-we weten wat liefde is, dat Christus zijn leven voor ons heeft gegeven; dus moeten we ons leven voor de broeders geven. Maar als iemand de rijkdom van deze wereld heeft en toekijkt terwijl zijn broer in nood is en geen sympathie voor hem toont, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Laten we onze liefde niet tonen met woorden of met onze lippen alleen, maar door daden en oprechtheid.Verzen Over Liefde. Boek I-Adam en Eva-boeken 1 en 2 beginnen onmiddellijk na de verdrijving uit de Hof van Eden. We leren over de val, maar ook over de belofte om Adam en zijn nakomelingen te redden. Het verhaal toont de strijd van de mens tegen het kwaad, de duivel en de zonde. Het eindigt met het testament en de vertaling van Henoch. Het boek van Henoch – het boek van Henoch wordt toegeschreven aan de overgrootvader van Noach en is opgenomen in het kanon van sommige kerken. Het beschrijft de val van de engelen (wakers), visioenen van hemel en hel en de geboorte van Noach. Het boek Henoch wordt geciteerd in het Nieuwe Testament. Het boek Henoch

de geboorte van Maria-het Evangelie van de geboorte van Maria werd toegeschreven aan St. Matteüs en werd ontvangen als echt en authentiek door de vroege christenen. Het is te vinden in de werken van Hiëronymus, een vader van de kerk in de 4e eeuw en is vertaald uit zijn collectie. De geboorte van Maria. De Childrens Bible-De childrens bible geeft Bijbellessen uit het oude en Nieuwe Testament. Er zijn 216 verhalen geschreven in gewoon Engels. De verhalen zijn gemakkelijk te lezen, maar niet alleen voor kinderen. Ik geniet van het lezen van de kinderbijbel en bijna iedereen doet dat. De Kinderbijbel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.